Екопроектиране и екологични аспекти – Директива на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи и светодиодни лампи

Екопроектиране и екологични аспекти – Директива на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи и светодиодни лампи

posted in: Новини | 0

Екопроектиране и екологични аспекти в LED осветлениеВ световен мащаб навлизат нови светодиодни технологии и изисквания за екопроектиране на продукти, консумиращи енергия.
Главна задача на човечеството е да опазва околната среда и природата от вредни емисии и замърсяване.
В света на осветителните технологии основен въпрос е как да се намалят емисиите на парникови газове и въглеродни емисии, отделянето на живак от обикновенните крушки и луминисцентни лампи за осветление, как да се намали консумацията на енергия от лампата на етапа на използване, както свеждане до минимум на съдържанието на живак и емисиите на живак.

В Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент е посочено, че живакът, изпускан на различните етапи от жизнения цикъл на лампите, включително от генерирането на електроенергия на етапа на използване, и от 80-те процента насочени компактни луминесцентни лампи със съдържание на живак, за които се предполага, че не се рециклират в края на срока им на експлоатация, през 2007 г. възлиза общо на 0,7 тона от намиращите се в експлоатация лампи. Без вземане на конкретни мерки емисиите на живак от намиращите се в експлоатация лампи се предвижда да нараснат на 0,9 тона през 2020 г.
От изключителна важност е хората и потребителите на електрическо и електронно оборудване в домакинствата да получават необходимата информация за възможните въздействия върху околната среда и човешкото здраве като резултат от наличието на опасни вещества.
ЕТО ЗАЩО LED ОСВЕТЛЕНИЕТО СЕ ОКАЗВА ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕДИН ПО-ЕКОЛОГИЧЕН СВЯТ!

  • КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ Е МИНИМАЛНА
  • СВЕТОДИОДИТЕ НА ПРАКТИКА НЕ ИЗЛЪЧВАТ ТОПЛИНА
  • НЯМА ВРЕДНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ И ОТДЕЛЯНЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА, БЕЗ UV ИЛИ ИНФРАЧЕРВЕНО ИЗЛЪЧВАНЕ
  • ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СВЕТОДИОДИТЕ Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ДЪЛЪГ – ДЪРГОТРАЙНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ПРАВИ АТМОСФЕРАТА ОКОЛО ВАС УНИКАЛНА
  • НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ПОДРЪЖКА
  • МНОЖЕСТВО ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ОТЛИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • БЕЗ КОМПРОМИС С КАЧЕСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА 

Някои по-важни определения от Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване текст от значение за ЕИП:
„светлинен източник“ означава повърхност или обект, проектиран да излъчва главно видимо оптично лъчение в резултат на преобразуване на
енергията. Понятието „видима“ се отнася за дължини на вълната в обхвата 380—780 nm;
„лампа“ означава устройство, чиито характеристики могат да бъдат оценявани независимо и което се състои от един или повече светлинни източници. То може да включва допълнителни компоненти, необходими за пускането, захранването или стабилната му работа или за разпределяне, филтриране или преобразуване на светлинното излъчване в случаите, в които посочените компоненти не могат да бъдат отстранени без непоправимо повреждане на устройството.
„лампов цокъл“ означава тази част на лампата, която осигурява връзка с електрическото захранване посредством фасунга или съединител и служи и за закрепване на лампата във фасунгата;
„лампова фасунга“ означава приспособление за поддържане на лампата в определено положение обикновено чрез въвеждане на ламповия цокъл в
нея, в който случай тя осигурява и връзката на лампата с електрическото захранване;
„насочена лампа“ означава лампа, за която поне 80 % от светлинния поток е в пространствен ъгъл π sr (което съответства на конус с ъгъл при
върха 120°);
„ненасочена лампа“ означава лампа, която не е насочена;
„лампа с нажежаема жичка“ означава лампа, в която се генерира
светлина посредством нишковиден проводник, който се нагрява до нажежаване чрез пропускане на електрически ток през него. Лампата може да съдържа газове, влияещи на процеса на нажежаване;
„нажежаема лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в която жичката функционира в колба с вакуум или е в среда на инертен газ;
„нажежаема халогенна лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в която жичката е направена от волфрам и е в среда на газ, съдържащ
халогенни елементи; тя може да бъде захранвана от вграден захранващ
източник;
„газоразрядна лампа“ означава лампа, в която светлината се генерира, пряко или непряко, от електрически разряд в газ, метални пари или смес от няколко газа и пари;
„луминесцентна лампа“ означава газоразрядна лампа от вида с
живачни пари с ниско налягане, в които по-голямата част от светлината сеизлъчва от един или повече слоя луминофори, възбуждани от ултравиолетовото излъчване от разряда. Луминесцентните лампи могат да бъдат с вграден баласт;
„луминесцентна лампа без вграден баласт“ означава едноцокълна или двуцокълна луминесцентна лампа без вграден баласт;
„газоразрядна лампа с висок интензитет“ означава електрическа газоразрядна лампа, в която дъговият разряд, генериращ светлината, се стабилизира чрез температурата на стените, като той осигурява натоварване на стените на колбата, превишаващо 3 W на квадратен сантиметър;
„светодиод“ означава светлинен източник, който се състои от полупроводников елемент, съдържащ p-n преход от неорганичен материал.
Този преход осигурява оптично излъчване при възбуждане с електрически ток;
„светодиоден пакет“ означава сглобка, съдържаща един или повече светодиоди. Сглобката може да включва оптичен елемент и топлинен,
механичен и електрически интерфейс;
„светодиоден модул“ означава сглобка без цокъл, включваща един или повече светодиодни пакети върху печатна платка. Сглобката може да има
електрически, оптични, механични и топлобменни компоненти, интерфейси и ПРА;
„светодиодна лампа“ означава лампа, включваща един или повече светодиодни модули. Лампата може да е снабдена с цокъл;
„пусково-регулираща апаратура за лампи“ означава устройство, разположено между електрическото захранване и една или повече лампи,
което осигурява функционални възможности, свързани с работата на лампата(ите), като например промяна на стойността на захранващото напрежение, ограничаване на тока на лампата(ите) до необходимата стойност, осигуряване на запалващо напрежение и ток на предварително
подгряване, предотвратяване на студено пускане, подобряване на фактора на мощността или намаляване на радиосмущенията. Устройството може да бъде проектирано за свързване към друга пусково-регулираща апаратура за лампи, за да изпълнява тези функции. Терминът не включва:
– регулиращи устройства;
– електрозахранващи устройства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията
„регулиращо устройство“ означава електронно или механично устройство за управление или следене на светлинния поток на лампата по
начин, различен от преобразуване на мощността, като например превключватели за време, датчици за присъствие, светлинни датчици и устройства за регулиране на потока в зависимост от дневната светлина.
Освен това импулснофазовите регулатори на светлинния поток също следва да се считат за регулиращи устройства;
„външна пусково-регулираща апаратура“ означава невградена ПРА, проектирана да бъде монтирана извън корпуса на лампата или осветителя
или да се отделя от този корпус без това да води до непоправимо повреждане на лампата или осветителя;
„баласт“ означава ПРА, свързана между захранването и една или повече газоразрядни лампи, която служи основно за ограничаване на тока на лампата(ите) до необходимата стойност чрез индуктивност, капацитет или комбинация от индуктивност и капацитет;
„пусково-регулираща апаратура за халогенна лампа“ означава ПРА, която променя по стойност мрежовото напрежение до свръхниско напрежение за халогенни лампи;
„компактна луминесцентна лампа“ означава луминесцентна лампа, която включва всички компоненти, необходими за пускане и стабилна работа на лампата;
„осветител“ означава устройство, което разпределя, филтрира или преобразува светлината, излъчвана от една или повече лампи, и което включва всички необходими части, необходими за опора, закрепване и защита на лампите и, когато е необходимо, на спомагателните схеми заедно със средствата за свързването им към електрическия захранващ източник;
„светлинен поток“ (Φ) означава величина, изведена от потока на излъчване (мощността на излъчване) чрез оценяване на излъчването въз основа на спектралната чувствителност на човешкото око. При липса на допълнително уточнение се има предвид първоначалният светлинен поток;
„първоначален светлинен поток“ означава светлинният поток на лампа, след кратък период на работа;
„полезен светлинен поток (Φuse) означава частта от светлинния поток на лампа, попадащ в рамките на конуса, който се използва за изчисляване на КПД на лампата в точка 1.1 от приложение III от Директивата;
„светлинен интензитет“ (кандела или cd) означава отношението на светлинния поток, излизащ от източника и разпространяващ се в елемента от пространствен ъгъл, в който се съдържа дадената посока, къмто елемента от пространствения ъгъл;
„ъгъл на светлинния сноп“ означава ъгълът между две въображаеми прави в равнина, която минава през оста на светлинния сноп, така че тези прави да минават през центъра на предната повърхност на лампата и през точки, в които светлинният интензитет е 50 % от интензитета в центъра на снопа, като последният интензитет е стойността на светлинния интензитет, измерена по оста на светлинния сноп;
„цветност“, означава свойство на цветен стимул, определен от неговите координати на цветността или от неговата преобладаваща дължина на
вълната или дължина на вълната на допълнителния цвят и неговата чистота, взети заедно;
„корелирана цветна температура“ (Tc[K]) означава температурата на излъчвател на Планк (абсолютно черно тяло), възприеманият за която цвят прилича най-много на възприятието за даден цветови стимул при същата яркост и при конкретни условия на наблюдение;
„цветопредаване“ (Ra) означава ефектът от източник на светлина върху външното възприемане за цвета на обекти при съзнателно или несъзнателно сравняване с възприемането за цвета им при осветяване от еталонен източник на светлина;
„устойчивост на цвета“ означава максималното отклонение на координатите на цветността (x и y) на единична лампа от централната точка на цветността (cx и cy), изразено като размера (в прагове на цветоразличаване) на елипсата на Макадам (MacAdam), образувана около централната точка на цветността (cx и cy);
„експлоатационен фактор на лампата“ означава отношението на излъчвания от лампата светлинен поток на даден етап от срока на експлоатация към първоначалния светлинен поток;
„коефициент на дълготрайност на лампата“ означава делът в общия брой лампи на тези, които продължават да работят след определено време при определени условия и честота на комутация;
„срок на експлоатация на лампата“ е времето на експлоатация, след което делът в общия брой лампи на тези, които продължават да работят,
съответства на коефициента на дълготрайност на лампата при определени условия и честота на комутация. За светодиодни лампи „срок на експлоатация на лампата“ означава времето на работа между началото на експлоатацията им и момента, в който само 50 % от общия брой лампи не са излезли от строя или в който средният експлоатационен фактор за партидата спада под 70 %, в зависимост от това кое настъпва първо;
„време за пускане на лампата“ означава времето, което е необходимо на лампата да се запали напълно и да продължи да свети, след като е било подадено захранващото напрежение;
„време за загряване на лампата“ означава необходимото време след пускането на лампата, за да започне тя да излъчва определена част от стабилния за нея светлинен поток;
„фактор на мощността“ е отношението на абсолютната стойност на активната мощност към пълната мощност при периодични условия;
„съдържание на живак в лампата“ означава количеството живак, съдържащ се в лампата;

Leave a Reply